Wszystkie wpisy, których autorem jest Wojciech Luty

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w aspekcie prowadzenia sporów sądowych i opracowywania strategii procesowych. Posiada doświadczenie z zakresu obsługi prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych. Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Rozdzielność majątkowa – sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Zawarcie małżeństwa oznacza zazwyczaj powstanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Istnieje jednak możliwość umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak też w każdym momencie jego trwania. Co jednak w sytuacji, gdy małżonkowie nie dochodzą do porozumienia w tej kwestii i jeden z nich nie zgadza się na zawarcie umowy? Wtedy pozostaje droga sądowa i wszczęcie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. Czytaj dalej Rozdzielność majątkowa – sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Może więc to stwarzać wątpliwości co do kręgu osób, które stały się spadkobiercami. W celu więc uniknięcia wątpliwości należy złożyć do sądu wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Interes, o którym mowa, posiadają natomiast wszystkie osoby zainteresowane wywołaniem skutków, jakie związane są z wydaniem przez postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez w postanowieniu wymienione. Sądem wyłącznie właściwym do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku nie może jednak nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Czytaj dalej Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Co to są koszty procesu i kto je ponosi?

Koszty procesu cywilnego to mówiąc ogólnie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Jeżeli decydujemy się prowadzić proces bez pomocy adwokata to do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego postępowania zalicza się poniesione koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu ora równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie tego sądu. Z kolei do kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone przepisach dotyczących minimalnych stawek adwokata za prowadzenie sprawy, a także wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Kto ponosi koszty procesu?

Zgodnie z ogólną zasadą to strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu. Sprawę można wygrać jednak w całości, albo w części. W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu. 

Czytaj dalej Co to są koszty procesu i kto je ponosi?

Postępowanie upominawcze

Czym jest postępowanie upominawcze?

Postępowanie upominawcze jest specjalnym rodzajem postępowania, którego celem jest szybkie uzyskanie nakazu zapłaty (o nakazach zapłaty można przeczytać TUTAJ). Przewidziane jest nie tylko w sprawach drobnych, lecz we wszystkich sprawach, w których powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (bez wiedzy pozwanego).

Co istotne, sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu upominawczym z urzędu, tzn. bez wniosku powoda o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Czytaj dalej Postępowanie upominawcze

Pozew o alimenty na dziecko – przebieg sprawy o alimenty

Alimenty to mówiąc ogólnie obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny)

Kogo obciąża obowiązek alimentacyjny i komu przysługują alimenty?

Obowiązek obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, przy czym w pierwszej kolejności obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.  Czytaj dalej Pozew o alimenty na dziecko – przebieg sprawy o alimenty

Jak napisać pozew?

Pozew należy traktować jako podstawowe pismo w procesie cywilnym. Jedynie na marginesie trzeba przypomnieć, że niejako odpowiednikiem pozwu w postępowaniu nieprocesowym jest wniosek.

Specyfika pozwu przejawia się w szczególności w tym, że jest on pierwszym pismem procesowym w sprawie, którym rozpoczyna się postępowanie. Z tego też względu pozew musi spełniać szereg wymagań i być sformułowany w sposób prawidłowy.

Jak napisać pozew

Jak każde pismo procesowe pozew musi spełniać wymagania formalne przewidziane dla pism składanych w trakcie procesu. Ogólne warunki pism procesowych regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego a są nimi:

Czytaj dalej Jak napisać pozew?

Zwolnienie od kosztów sądowych

Chcąc złożyć pozew do sądu musimy pamiętać, że najczęściej wiąże się to z koniecznością wniesienia opłaty. Niektórych to zniechęca i rezygnują z dochodzenia swoich praw przez sądem. Wysokość opłat z reguły jest dla wielu osób do zaakceptowania, lecz przy dochodzeniu większych sum wpis sądowy może trochę odstraszyć.

Przykład:
Dochodzimy kwoty 1000 zł – opłata nie będzie większa niż 50 zł. Dochodzimy 500000 zł – opłata wyniesie 25.000,00 zł.

Niektórych zaś po prostu nie stać na wniesienie opłaty. W takiej sytuacji nie warto jednak „odpuszczać”, lecz skorzystać z jednego ze sposobów pozwalających na uniknięcie opłat. Jednym z nich jest złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. W niektórych sprawach w ogóle nie trzeba występować z wnioskiem, gdyż zwolnienie jest przewidziane już przez ustawę. Dotyczy to przede wszystkim spraw, w których dochodzimy alimentów, ustalenia ojcostwa, czy też wnosimy o uznanie danej klauzuli umownej za niedozwoloną. Na zwolnienie ustawowe może liczyć również m.in. pracownik wnoszący powództwo do sądu (UWAGA – co do zasady, lecz nie zawsze).
Czytaj dalej Zwolnienie od kosztów sądowych