Rozdzielność majątkowa – sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Zawarcie małżeństwa oznacza zazwyczaj powstanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Istnieje jednak możliwość umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak też w każdym momencie jego trwania. Co jednak w sytuacji, gdy małżonkowie nie dochodzą do porozumienia w tej kwestii i jeden z nich nie zgadza się na zawarcie umowy? Wtedy pozostaje droga sądowa i wszczęcie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. Czytaj dalej Rozdzielność majątkowa – sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Może więc to stwarzać wątpliwości co do kręgu osób, które stały się spadkobiercami. W celu więc uniknięcia wątpliwości należy złożyć do sądu wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Interes, o którym mowa, posiadają natomiast wszystkie osoby zainteresowane wywołaniem skutków, jakie związane są z wydaniem przez postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez w postanowieniu wymienione. Sądem wyłącznie właściwym do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku nie może jednak nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Czytaj dalej Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Co to są koszty procesu i kto je ponosi?

Koszty procesu cywilnego to mówiąc ogólnie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Jeżeli decydujemy się prowadzić proces bez pomocy adwokata to do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego postępowania zalicza się poniesione koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu ora równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie tego sądu. Z kolei do kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone przepisach dotyczących minimalnych stawek adwokata za prowadzenie sprawy, a także wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Kto ponosi koszty procesu?

Zgodnie z ogólną zasadą to strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu. Sprawę można wygrać jednak w całości, albo w części. W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu. 

Czytaj dalej Co to są koszty procesu i kto je ponosi?