Rozwody Kraków Adwokat

Rozdzielność majątkowa – sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Zawarcie małżeństwa oznacza zazwyczaj powstanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Istnieje jednak możliwość umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak też w każdym momencie jego trwania. Co jednak w sytuacji, gdy małżonkowie nie dochodzą do porozumienia w tej kwestii i jeden z nich nie zgadza się na zawarcie umowy? Wtedy pozostaje droga sądowa i wszczęcie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

Rozwody Kraków Adwokat

Podstawy ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd

Zgodnie z przepisami z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Wydanie orzeczenia przez sąd możliwe jest zaś, gdy małżeństwo jeszcze istnieje, a zatem do uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód. W sytuacji, w której występują trudności we wspólnym korzystaniu z majątku albo też działania jednego z małżonków naruszają materialne podstawy funkcjonowania rodziny (zagrażają im), każdy z małżonków może wystąpić z żądaniem wprowadzenia rozdzielności majątkowej.

Jak wyjaśniono powyżej podstawą do żądania wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej jest wystąpienie „ważnych powodów”, przez które mówiąc ogólnie rozumie się  okoliczności, które powodują, że w sytuacji konkretnego małżeństwa istniejąca wspólność majątkowa nie służy dobru drugiego małżonka, a także rodziny. W orzecznictwie przyjmuje się, że ważne powody istnieją, gdy dana sytuacja prowadzi do naruszenia lub zagrożenia interesów majątkowych jednego z małżonków, lecz także wówczas, gdy nieporozumienia między małżonkami uniemożliwiają lub znacznie utrudniają zarząd majątkiem wspólnym (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 grudnia 2000 r., II CKN 401/2000 oraz w wyroku z dnia 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1710/2000).  

Ważnymi powodami mogą być więc takie zachowania, jak nierozważne wykorzystywanie przez jednego z małżonków określonych składników majątku wspólnego lub podejmowanie działań pociągających za sobą uszczerbek w majątku wspólnym. Mogą być to także zachowania natury niemajątkowej przejawiające się w nieporozumieniach pomiędzy małżonkami, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wspólne wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym. Należy ponadto pamiętać, że ważnym powodem może być również separacja faktyczna małżonków (rozkład pożycia małżonków, pomimo formalnego istnienia małżeństwa), co siłą rzeczy utrudnia wspólne sprawowanie pieczy nad majątkiem wspólnym.

Kiedy powstaje rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami?

Z chwilą ustanowienia rozdzielności majątkowej przestaje istnieć majątek wspólny małżonków. Rozdzielność majątkowa powstaje zaś z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa (np. jeśli małżonkowie nie żyli ze sobą od pewnego czasu), lecz jest to oceniane na podstawie okoliczności faktycznych sprawy.

Warto pamiętać, że w omawianym postępowaniu sąd może wydać postanowienie zabezpieczające roszczenie poprzez np. zakaz zbywania składników majątkowych przez jednego z małżonków na czas trwania tego postępowania lub zakaz zaciągania pożyczek i kredytów. W tym celu należy jednak złożyć odpowiedni wniosek.

Jeśli między małżonkami toczy się już postępowanie rozwodowe, to postępowanie o zniesienie wspólności majątkowej powinno być zawieszone do czasu zakończenia sprawy rozwodowej. Nie będzie to jednak konieczne w sytuacji, w której zgłoszono roszczenie o zniesienie wspólności z datą wsteczną.

Sąd właściwy i wysokość opłaty od pozwu

Sądem właściwym do wniesienia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

Należy też pamiętać, że pozew podlega stałej opłacie sądowej w stałej wysokości 200 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>