Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Może więc to stwarzać wątpliwości co do kręgu osób, które stały się spadkobiercami. W celu więc uniknięcia wątpliwości należy złożyć do sądu wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Interes, o którym mowa, posiadają natomiast wszystkie osoby zainteresowane wywołaniem skutków, jakie związane są z wydaniem przez postanowienia stwierdzającego nabycie spadku przez w postanowieniu wymienione. Sądem wyłącznie właściwym do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku nie może jednak nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

W postanowieniu sąd stwierdza kto nabył spadek, w jakiej części i na jakiej podstawie (czy na podstawie testamentu, czy też na odstawie ustawy). Możliwe jest bowiem dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe. Uczestnikami postępowania powinny być wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Sąd spadku bada więc kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia. Nie oznacza to jednak, że automatycznie dochodzi do dziedziczenia testamentowego.

Za dowód, że nie ma innych spadkobierców, może być przyjęte zapewnienie złożone przez zgłaszającego się spadkobiercę. W zapewnieniu takim zgłaszający się powinien złożyć oświadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi oraz o testamentach spadkodawcy.

Jeżeli natomiast zapewnienie nie było złożone albo jeżeli zapewnienie lub inne dowody nie będą uznane przez sąd za wystarczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może zapaść dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogłoszenie. Ogłoszenie powinno być umieszczone w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podane publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania zgłoszonych żądań rozprawę, na którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i podały miejsce zamieszkania.

Należy też pamiętać, że sąd stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów.

Istnieje również możliwość uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. W postępowaniu o zmianę lub uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku należy przedstawić dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>